Stretch blow moulds and injection moulding solutions
+359 888 518 782

Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 – осен едновременно обработващ център с палетна автоматизация

Код на договор BG16RFOP002-2.040 – 1341; Начало: 14.02.2020 – Край: 14.12.2020;

„Виталий и Син – Иглика Манова“ ЕТ сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.040-1341-C01 за изпълнение на проект “Въвеждане в експлоатация на 5 – осен едновременно обработващ център с палетна автоматизация “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Общата цел на проектното предложение е „Подобряване на производствения капацитет на фирмата“.
Допълнителните цели са:
„Повишаване на производителността“;
„Повишаване на качеството на продукцията“;
„Допълнително конкурентно предимство“.

За постигане на целите в проектното предложение е включена дейността „Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 – осен едновременно обработващ център с палетна автоматизация“.

  • ще се увеличи производственият капацитет;
  • ще се повишат приходите от продажби, вкл. от износ;
  • ще се повиши производителността на труда;
  • ще се повиши качеството на продукцията.

В резултат от изпълнението на проекта:

Общата стойност на проекта е 1 006 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 704 200.00 лева, в т.ч. 598 570.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 105 360.00 лева национално съфинансиране.