Stretch blow moulds and injection moulding solutions
+359 888 518 782

Внедряване на енергийно ефективнo оборудване и система за управление на енергията съгласно ISO 50001-2011

Код на договор BG16RFOP002-3.001-0654; Начало: 24.11.2017 – Край: 26.02.2019;

Внедряване на енергийно ефективнo оборудване и система за управление на енергията съгласно ISO 50001-2011

Номер на ДБФП: BG16RFOP002-3.001-0654-С01